กลุ่มบริการอุตสาหกรรมโดยศูนย์พัฒนาและวิเคราห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The 2nd Risk Based Maintenance for Competitiveness of ASEAN Industry” ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติทางด้านการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานของโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อการดำเนินการ(Operating) ของเครื่องมือเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันเป็นการลดภาระด้านต้นทุนการดำเนินงาน (operation cost) สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (good practice) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน และได้รับความสนใจจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น อินเดีย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                ในการนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายวิรัช จันทรา รอง ผวว.บอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MaterialPropertiesAnalysisAndDevelopmentCentre/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *