ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา ในวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิคเรพลิกา

หลักการและเหตุผล
ในการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมในระหว่างการใช้งาน (In-service Inspection) นั้น ต้องอาศัยเทคนิควิธีการตรวจสอบที่ไม่ทำลาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์หลายประเภท เช่น หม้อน้ำ (Boiler) ภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel) และถังปฏิกิริยา (Reactor) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความร้อนและความดันในขณะใช้งาน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเริ่มเกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการใช้งานได้ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคเรพลิกา เป็นเทคนิควิธีการทดสอบวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ตรวจสอบสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับประเมินชิ้นส่วนดังกล่าว และยังสามารถให้รายละเอียดการทดสอบที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องมือ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบโลหะ และมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านการทดสอบ/ตรวจสอบ การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานการตรวจสอบวัสดุ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา” เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ

โดยมีค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนเพียง 5,350 บาท/ท่าน
**สำหรับข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา**

สนใจติดต่อสอบถาม แจ้งชื่อเข้าอบรมหรือส่งแบบ
ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม ได้ที่ https://www.tistr.or.th/knowledge
หรือ E-mail :training@tistr.or.th

Download เอกสารการสมัครได้ที่นี่ MPAD-TISTR Replica-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *