หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ได้จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ AS9100” ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ วว. โดยได้รับเกียรติวิทยากร พันตำรวจตรี ดร. คมสัน สนองพงษ์ จาก บจก. บีซีพี โปรเฟสชั่นแนล ซึ่งเป็น IAQG Certified Lead Auditor คนแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานภายใต้การรับรองระบบ AS9100 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร ศพว.ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00- 16.30 น. คลองห้า จ.ปทุมธานี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *