หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ได้มีการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสียหายทางวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับการประกันวินาศภัยสำหรับป้องกันความสูญเสียและลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรม

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความเสียหายทางวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับการประกันวินาศภัยสำหรับป้องกันความสูญเสียและลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรม ให้ได้รับทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหาย การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย และนอกจากนั้นยังได้ทราบถึงการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยเพื่อลดความสูญเสียของบริษัทและการโอนความเสี่ยงภัยสู่บริษัทประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงินเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปรกติในเวลาอันรวดเร็วที่สุด

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสียหายทางวิศวกรรมและการนำการประกันวินาศภัยไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ในการลดและป้องกันความสูญเสียในภาคอุตสาหกรรม

ระยะเวลาในการจัดงาน 2 วัน (วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.) ณ โรงแรมเซ็นทารา    แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท / 1 ท่าน (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, เอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
ยกเว้น การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
**สำหรับข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และ เข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา**

Download เอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมงาน Application Failure insurance1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ คุณจิราภรณ์ มณีพรหม โทรศัพท์ 083-449-8437

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *