การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาเพื่อควบคุมคุณภาพในชิ้นส่วนวิศวกรรม บริษัท คัตซึย่ามา จำกัด.

ภาพจากงานจัดสัมมนาของ หป.สส. เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศพว. ชั้น 1
จัดให้ บริษัท คัตซึย่ามา จำกัด. ในหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาเพื่อควบคุมคุณภาพในชิ้นส่วนวิศวกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงานต่อไป

MPAD ; MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT CENTRE
ศพว. ; ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook ; @MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT CENTRE