(วว.) ศูนย์สัตว์ทดลอง

หน่วยงานสัตว์ทดลอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)