ลำดับ
วันที่อบรม
วัน
ชื่อหลักสูตร
ราคา
สถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำรองที่นั่ง
1
03-04/03/2021
2
การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก (3-4 มี.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(2/20)
4,800.00
อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน
2
05/03/2021
1
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และการปฏิบัติการแก้ไข (Root Cause Analysis (RCA) and Corrective Action)
รายชื่อผู้อบรม(6/20)
1,070.00
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
3
09-10/03/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
รายชื่อผู้อบรม(4/30)
2,140.00
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
4
11-12/03/2021
2
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของ ชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
5,350.00
ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5
18-19/03/2021
2
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด"(Calibration and control of measurement system)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
2,140.00
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
6
18/03/2021
1
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Introduction and Requirements) (18 มี.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
7
25/03/2021
1
มีอะไรใหม่ระบบ GHPsและHACCP (Revision 5)
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
8
25/03/2021
1
มีอะไรใหม่ระบบ GHPs และ HACCP (Revision 5)
รายชื่อผู้อบรม(0/20)
1,070.00
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
9
29-30/03/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(10/20)
2,140.00
อบรม ONLINE ระบบ ZOOM
10
29/03/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบความแข็ง (Hardness tester) (บรรยายและปฏิบัติ)
รายชื่อผู้อบรม(2/20)
1,605.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
11
29/03/2021
1
ข้อกำหนด GHP & HACCP Revision 5-2020 New (29 มีค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(3/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
12
31/03/2021
1
การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ" (Quality assurance and quality control for calibration laboratory)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,070.00
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
13
19-20/04/2021
2
การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Internal Audit)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
14
22-23/04/2021
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (22-23 เม.ย. 64)
รายชื่อผู้อบรม(3/30)
3,210.00
โรงแรม มารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
15
23/04/2021
1
การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20
รายชื่อผู้อบรม(24/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
16
26/04/2021
1
เทคนิคการทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 22000:2018
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
17
28-29/04/2021
2
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)
รายชื่อผู้อบรม(2/35)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
18
06/05/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบการบิด-ดัด (Bending & Torsional Machine) (6 พ.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/15)
3,210.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
19
07/05/2021
1
การตรวจสอบความใช้ได้ของผล และวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)
รายชื่อผู้อบรม(4/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
20
11/05/2021
1
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Introduction and Requirements)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
21
13/05/2021
1
การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor
รายชื่อผู้อบรม(7/20)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
22
14/05/2021
1
การทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย (14 พค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/20)
2,500.00
ห้องประชุม อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน
23
18/05/2021
1
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, ISO 14001:2015
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
24
19-20/05/2021
2
การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ (19-20 พ.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
4,800.00
ห้องประชุม อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน
25
21/05/2021
1
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)
รายชื่อผู้อบรม(10/40)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
26
27/05/2021
1
มีอะไรใหม่ระบบ GHPs และ HACCP (Revision 5)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
27
28/05/2021
1
การสอบเทียบและทวนสอบอ่างน้ำ (Water Bath)
รายชื่อผู้อบรม(6/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
28
28/05/2021
1
การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability System) (28 พค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
29
31/05/2021
1
ข้อกำหนด GHP & HACCP Rev.5 New (General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The HAZARD Analysis and Critical Control Point (HACCP) System Revision 5-2020)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
30
01/06/2021
1
การใช้สถิติในงานทดสอบทางเคมี
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
31
07-08/06/2021
2
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP&HACCP CODEX New (General Principle of Food Hygiene GHP Revision 5-2021)
รายชื่อผู้อบรม(4/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
32
08/06/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบหน้ากากอนามัย (ความแตกต่างความดัน และ ความต้านการซึมผ่านของเหลว)
รายชื่อผู้อบรม(0/15)
5,350.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
33
09-10/06/2021
2
การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Interpretation and Implementation)
รายชื่อผู้อบรม(0/20)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
34
14/06/2021
1
ข้อกำหนด GHP & HACCP Rev.5 New (General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The HAZARD Analysis and Critical Control Point (HACCP) System Revision 5-2020)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
35
17-18/06/2021
2
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี (17-18 มิย. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
36
17-18/06/2021
2
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล (Heat Treatments and Quality Investigation for Automotive and Machinery Parts)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,745.00
ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
37
24-25/06/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(6/40)
3,210.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
38
01/07/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบหน้ากาก N 95 (การต้านการหายใจ และการรั่วของวาล์วระบายอากาศออก)
รายชื่อผู้อบรม(0/10)
1,605.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู
39
07-08/07/2021
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบทางเคมี (7-8 กค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(3/30)
3,210.00
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
40
08-09/07/2021
2
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
3,424.00
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารแอดมิน วว. เทคโนธานี คลองห้า
41
08-09/07/2021
2
พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม งานมอเตอร์ไฟฟ้า (เชิงปฏิบัติการ) (บรรยายและปฏิบัติ)
รายชื่อผู้อบรม(0/15)
6,420.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
42
09/07/2021
1
การจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
รายชื่อผู้อบรม(5/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
43
13/07/2021
1
การสอบเทียบและทวนสอบหม้อแรงดัน (Autoclave)
รายชื่อผู้อบรม(5/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
44
14-15/07/2021
2
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 (Interpretation and Implementation; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
45
16/07/2021
1
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับ เครื่องแก้ววัดปริมาตรVolumetric Glassware
รายชื่อผู้อบรม(3/20)
2,140.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
46
19-20/07/2021
2
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)
รายชื่อผู้อบรม(4/35)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
47
22/07/2021
1
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
48
23/07/2021
1
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
2,500.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
49
29-30/07/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(3/40)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
50
04-05/08/2021
2
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 (Internal Combined Audit ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015) 4-5 สค. 64
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
51
09/08/2021
2
ข้อกำหนด GHP & HACCP Rev.5 New (General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The HAZARD Analysis and Critical Control Point (HACCP) System Revision 5-2020)
รายชื่อผู้อบรม(3/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
52
10-11/08/2021
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
53
17/08/2021
1
ระบบการดูแลและสอบเทียบ pH Meter และ Conduct Meter แบบครบวงจร
รายชื่อผู้อบรม(12/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
54
24/08/2021
1
การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge)
รายชื่อผู้อบรม(9/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
55
27/08/2021
1
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
56
27/08/2021
1
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 19001:2018 (ISO 19001:2018 Internal Audit Techniques)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
57
02-03/09/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(2/40)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
58
09-10/09/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
3,210.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
59
10/09/2021
1
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับ Micro Pipette (Piston Pipette)
รายชื่อผู้อบรม(4/30)
2,140.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
60
13/09/2021
1
การจัดการสารก่อภูมิแพ้อาหาร (Food Allergen)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
61
15/09/2021
1
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด (Decision Rules and Statements of Conformity)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
62
20/09/2021
1
การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defense)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น

 

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองที่นั่งอบรมทางออนไลน์ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์