ลำดับ
วันที่อบรม
วัน
ชื่อหลักสูตร
ราคา
สถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำรองที่นั่ง
1
20/11/2018
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 (รุ่น 5/2561)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
2
28/11/2018
3
การวิเคราะห์รากของปัญหาความเสียหายสำหรับอุปกรณ์กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
6,420.00
ห้องประชุม ศพว.
3
29/11/2018
2
แนวทางการปรับเปลี่ยนสู่ Version ใหม่ ของระบบ ISO 22000 : 2018 (Food safety management systems: New Version)
3,210.00
ณ เคยู โฮม (KU HOME)
4
13/12/2018
1
การวิเคราะห์ความเสียหายและประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วนหมุน
6,955.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)
5
22/02/2019
1
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (รุ่น 1)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
6
06/03/2019
1
เทคโนโลยีการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3,500.00
ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี
7
14/03/2019
2
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด (Calibration and control of measurement system)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
8
15/03/2019
1
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์
2,250.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
9
21/03/2019
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 รุ่น 2 (21-22 มี.ค.62)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
10
29/03/2019
1
ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ
1,712.00
ห้องประชุม ศพว.
11
29/03/2019
1
การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ(Quality assurance and quality control for calibration laboratory)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
12
03/04/2019
1
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) รุ่น 1
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
13
10/04/2019
1
การทวนสอบ (Verify) และยืนยันความใช้ได้ (Validate) ระบบ HACCP
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
14
25/04/2019
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (25-26 เม.ย. 62)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
15
26/04/2019
1
การตรวจประเมินภายในระบบ GMP&HACCP (NEW) (Internal Audit GMP&HACCP System)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
16
26/04/2019
1
การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Chamber)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
17
30/04/2019
1
ระบบการจัดการเครื่องมือและตีความใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
18
02/05/2019
2
เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบGMP&HACCP สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร (New) (Technic and Implementation of GMP&HACCP System for Food Packaging) 2-3 พ.ค.2562
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
19
08/05/2019
3
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล
6,000.00
ห้องประชุม ศพว.
20
08/05/2019
1
เทคนิคการตรวจทดสอบท่อและถังน้ำมันตามกฎหมาย
3,000.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)
21
16/05/2019
1
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และการปฏิบัติการแก้ไข (Root Cause Analysis (RCA) and Corrective Action)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
22
22/05/2019
1
เทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห์การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร
3,000.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
23
28/05/2019
1
การสอบเทียบและทวนสอบอ่างน้ำ( Water bath) 28 พ.ค. 62
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
24
30/05/2019
1
การใช้สถิติสําหรับการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี และการทดสอบทั่วไป (ใช้คอมพิวเตอร์)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
25
31/05/2019
1
เทคนิคการทวนสอบตามมาตรฐานสากลISO 22000:2018 (NEW) (Verification Technic for ISO 22000:2018)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
26
07/06/2019
1
การวิเคราะห์การแตกหักเสียหายของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Fracture Analysis of Materials and Engineering Parts by Scanning Electron Microscope)
2,000.00
ห้องประชุม ศพว.
27
13/06/2019
1
กลเม็ดเคล็ดลับการนำ Process Approach มาใช้ในการตรวจประเมิน ด้านความปลอดภัยของอาหาร
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
28
13/06/2019
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบทางเคมี (13-14 มิ.ย.62)
3,210.00
โรงแรมเคยู โฮม (KU HOME)
29
14/06/2019
1
เทคนิคการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐานสากลISO 19011:2018 (NEW) (Internal Audit)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
30
14/06/2019
1
การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
31
19/06/2019
1
การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย
3,000.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
32
21/06/2019
1
การตรวจสอบความใช้ได้ของผลและ วิธีการทดสอบตาม ISO/IEC17025:2017 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) 21 มิย 62
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
33
27/06/2019
2
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล
3,745.00
ห้องประชุม ศพว.
34
27/06/2019
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 ( 27-28 มิถุนายน 2562)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
35
03/07/2019
1
การเชื่อมพอกผิวแข็งของเพลาส่งกำลังของเครื่องจักรหนัก
3,000.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)
36
11/07/2019
2
เทคนิคการตรวจประเมินภายใน ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Internal Audit Technic for Food Safety Management Systems/ ISO 22000:2018 New Version)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
37
18/07/2019
2
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
3,424.00
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
38
25/07/2019
2
การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ ( LabVIEW Instruments Control for Laboratory) 25 -26 ก.ค. 62
5,500.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
39
31/07/2019
1
พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3,000.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
40
07/08/2019
2
แนวทางการปรับเปลี่ยนสู่ Version ใหม่ ของระบบ ISO 22000 : 2018 (Food safety management systems: New Version)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
41
08/08/2019
1
การจัดการสารก่อภูมิแพ้อาหาร (Food Allergen Control)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
42
09/08/2019
1
การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defense)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
43
16/08/2019
1
การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge) (16 ส.ค.62)
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
44
19/08/2019
5
การวิเคราะห์รากของปัญหาความเสียหายเชิงโลหะวิทยาสำหรับชิ้นส่วนวิศวกรรม (Metallurgical Root Cause Failure Analysis for Engineering Parts) 19-23 ส.ค.62
9,630.00
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว.คลอง5
45
23/08/2019
1
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข ) ( รุ่น 2 ) 23-ส.ค.62
1,605.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองที่นั่งอบรมทางออนไลน์ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์