ลำดับ
วันที่อบรม
วัน
ชื่อหลักสูตร
ราคา
สถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำรองที่นั่ง
1
23/12/2020
1
Green Technology สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ ทดแทนก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในครัวเรือน
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
500.00
ห้องสัมมนา 2 ชั้น 5 อาคารแอดมิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2
21/01/2021
1
มีอะไรใหม่ระบบ GHPsและHACCP (Revision 5) (21 มค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(4/20)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
3
22/01/2021
1
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
4
28/01/2021
1
การทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย (28 มค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/20)
2,500.00
ห้องประชุม อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน
5
29/01/2021
1
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP CODEX กลุ่มผลิตภัณฑ์นม
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
6
29/01/2021
1
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Introduction and Requirements)
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
7
29/01/2021
1
การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability System)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
8
29/01/2021
1
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP CODEX กลุ่มผลิตภัณฑ์นม
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
9
04/02/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบความแข็งแรง ดึง-กด (Universal Testing Machine)
รายชื่อผู้อบรม(0/10)
3,210.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
10
04-05/02/2021
2
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Internal Audit Food Safety Management System)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
11
09-10/02/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(6/40)
3,210.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
12
11-12/02/2021
2
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Interpretation and Implementation) (11-12 กพ. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
13
17-19/02/2021
3
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล (Welding Process and Designation of WPS and PQR According to International Standards)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
6,000.00
ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
14
18/02/2021
1
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory)
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
15
23-24/02/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(7/40)
3,210.00
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
16
25/02/2021
1
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
17
25/02/2021
1
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 19001:2018 (ISO 19001:2018 Internal Audit Techniques)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
18
03-04/03/2021
2
การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก (3-4 มี.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(1/20)
4,800.00
อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน
19
05/03/2021
1
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และการปฏิบัติการแก้ไข (Root Cause Analysis (RCA) and Corrective Action)
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
20
05/03/2021
1
การประเมินอายุของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลประเภทชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติการ) (5 มี.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/10)
10,700.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
21
09-10/03/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
รายชื่อผู้อบรม(1/40)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
22
11-12/03/2021
2
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของ ชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
5,350.00
ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
23
12/03/2021
1
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์
รายชื่อผู้อบรม(0/60)
2,500.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
24
18-19/03/2021
2
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด"(Calibration and control of measurement system)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
25
18/03/2021
1
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Introduction and Requirements) (18 มี.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
26
25/03/2021
1
มีอะไรใหม่ระบบ GHPsและHACCP (Revision 5)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
27
25-26/03/2021
2
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
28
29/03/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบความแข็ง (Hardness tester) (บรรยายและปฏิบัติ)
รายชื่อผู้อบรม(2/20)
1,605.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
29
29/03/2021
1
ข้อกำหนดและเทคนิคด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018 (29 มีค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
30
30-31/03/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(2/40)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
31
31/03/2021
1
การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ" (Quality assurance and quality control for calibration laboratory)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
32
19-20/04/2021
2
การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Internal Audit)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
33
22-23/04/2021
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (22-23 เม.ย. 64)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
3,210.00
โรงแรม มารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
34
23/04/2021
1
การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
35
26/04/2021
1
เทคนิคการทวนสอบตามมาตรฐานสากล ISO 22000:2018
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
36
28-29/04/2021
2
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)
รายชื่อผู้อบรม(1/35)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
37
06/05/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบการบิด-ดัด (Bending & Torsional Machine) (6 พ.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/15)
3,210.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
38
07/05/2021
1
การตรวจสอบความใช้ได้ของผล และวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
39
13/05/2021
1
การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor
รายชื่อผู้อบรม(0/20)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
40
14/05/2021
1
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Introduction and Requirements)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
41
18/05/2021
1
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, ISO 14001:2015
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
42
19-20/05/2021
2
การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ (19-20 พ.ค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
4,800.00
ห้องประชุม อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน
43
27/05/2021
1
มีอะไรใหม่ระบบ GHPs และ HACCP (Revision 5)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
44
28/05/2021
1
การสอบเทียบและทวนสอบอ่างน้ำ (Water Bath)
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
45
28/05/2021
1
การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability System) (28 พค. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.
46
31/05/2021
1
เทคนิคการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐานสากล ISO 19011:2018
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
47
01/06/2021
1
การใช้สถิติในงานทดสอบทางเคมี
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
48
07-08/06/2021
2
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP&HACCP CODEX New (General Principle of Food Hygiene GHP Revision 5-2021)
รายชื่อผู้อบรม(4/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
49
08/06/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบหน้ากากอนามัย (ความแตกต่างความดัน และ ความต้านการซึมผ่านของเหลว)
รายชื่อผู้อบรม(0/15)
5,350.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
50
09-10/06/2021
2
การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018 Interpretation and Implementation)
รายชื่อผู้อบรม(0/20)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
51
17-18/06/2021
2
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี (17-18 มิย. 64)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
52
17-18/06/2021
2
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล (Heat Treatments and Quality Investigation for Automotive and Machinery Parts)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,745.00
ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
53
24-25/06/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
3,210.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
54
01/07/2021
1
การใช้งานเครื่องมือทดสอบหน้ากาก N 95 (การต้านการหายใจ และการรั่วของวาล์วระบายอากาศออก)
รายชื่อผู้อบรม(0/10)
1,605.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บางปู
55
08-09/07/2021
2
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
3,424.00
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารแอดมิน วว. เทคโนธานี คลองห้า
56
08-09/07/2021
2
พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม งานมอเตอร์ไฟฟ้า (เชิงปฏิบัติการ) (บรรยายและปฏิบัติ)
รายชื่อผู้อบรม(0/15)
6,420.00
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
57
09/07/2021
1
การจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
58
13/07/2021
1
การสอบเทียบและทวนสอบหม้อแรงดัน (Autoclave)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
59
14-15/07/2021
2
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 (Interpretation and Implementation; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
60
16/07/2021
1
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับ เครื่องแก้ววัดปริมาตรVolumetric Glassware
รายชื่อผู้อบรม(3/20)
2,140.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
61
19-20/07/2021
2
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)
รายชื่อผู้อบรม(1/35)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
62
22/07/2021
1
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสําหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
63
29-30/07/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
64
09-10/08/2021
2
การตรวจประเมินภายในระบบ GMP&HACCP CODEX (GHP Revision 5-2021) NEW version (Internal Audit GMP&HACCP System)
รายชื่อผู้อบรม(3/30)
3,210.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น
65
10-11/08/2021
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
66
17/08/2021
1
ระบบการดูแลและสอบเทียบ pH Meter และ Conduct Meter แบบครบวงจร
รายชื่อผู้อบรม(2/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
67
24/08/2021
1
การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
68
27/08/2021
1
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
69
27/08/2021
1
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 19001:2018 (ISO 19001:2018 Internal Audit Techniques)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
70
02-03/09/2021
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(0/40)
3,210.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
71
09-10/09/2021
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
3,210.00
โรงแรม รามาดา เจ้าพระยาปาร์ค
72
10/09/2021
1
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับ Micro Pipette (Piston Pipette)
รายชื่อผู้อบรม(1/30)
2,140.00
โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
73
13/09/2021
1
การจัดการสารก่อภูมิแพ้อาหาร (Food Allergen)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
74
15/09/2021
1
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด (Decision Rules and Statements of Conformity)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน
75
20/09/2021
1
การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defense)
รายชื่อผู้อบรม(0/30)
1,605.00
โรงแรม มารวยการ์เด้น

 

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองที่นั่งอบรมทางออนไลน์ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์