ลำดับ
วันที่อบรม
วัน
ชื่อหลักสูตร(Online)
ราคา
สถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำรองที่นั่ง
1
26-27/11/2020
2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รุ่น 3
รายชื่อผู้อบรม(5/20)
2,140.00
-
2
02-03/12/2020
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 3
รายชื่อผู้อบรม(8/20)
2,140.00
-

 

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองที่นั่งอบรมทางออนไลน์ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์