ลำดับ
วัน
ชื่อหลักสูตร
ดาวน์โหลดเอกสาร
สำรองที่นั่ง
1
2
Quality Assurance of Chemical Testing (International course)
2
1
การสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยง (Calibration for Centrifuge)
3
1
Food Defense/Security และแนวทางการจัดทำแผนตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
4
2
การหาค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบทางเคมี
5
1
เทคนิคการจัดทำ Checklist HACCP
6
1
การสอบเทียบ pH Meter
7
2
การทวนสอบระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000)
8
2
ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะและการนำไปใช้ประโยชน์
9
2
PAS 220 Prerequisite Programmes on Food Safety - Food Manufacturing
10
1
การจัดทำเอกสารและบันทึกรายงานในระบบ GMP ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
11
1
Evaluation of uncertainty in measurement (International course)
12
2
Internal Quality and Food Safety Audit
13
1
การสอบเทียบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath(Testing Bath)) โดยวิธีการมาตรฐาน ASTME-715
14
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15
1
Iluminance/Lux meter Calibration (International course)
16
1
Force Calibration by Lever Amplification Machine (International course)
17
1
Verification and Calibration of Force Measuring System (ISO 7500-1) - Static Uniaxial Testing Machine (International course)
18
1
Micrometer and Caliper Calibration using Gauge Block (International course)
19
1
Calibration of Hydrometer by Comparison Method
20
1
Material Testing (International course
21
3
Failure Analysis (International course)
22
2
Boiler Inspection (International course)
23
1
Measurement uncertainty for testing laboratory (International course)
24
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
25
2
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2005
26
1
การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 New Version
27
1
การสอบเทียบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ( Autoclave) โดยวิธีมาตรฐาน BS2646 Part 5 Callibratioin for Autoclave(BS2646 Part5)
28
1
การสอบเทียบตู้ควบคุมอุหภูมิ(Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20
29
1
การจัดทำ Checklist GMP (Codex)
30
1
On-site Calibration for Temperature Controlled Chamber ( International course)
31
2
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี
32
2
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 New Version
33
1
การทบทวนข้อกำหนด ระบบ GMP & HACCP
34
1
ความรู้พื้นฐาน GMP (Codex)
35
2
การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ ( LabVIEW Instruments Control for Laboratory)
36
1
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข )
37
1
Motor Efficiency Testing (IEC 60034-2 or IEEE 112 method B) (International course)
38
2
Electrical Appliances Safety Testing (International course)
39
2
Method Validation for Chemical Testing Laboratory (International course)
40
2
Method validation and Evaluating measurement uncertainty for chromatography analysis (International course)
41
2
Method validation and Evaluating measurement uncertainty for trace elements analysis (International course)
42
1
Fungi resistant testing (International course)
43
1
Understanding and implementation of ISO/IEC 17025 (International course)
44
1
Documentation system through requirements of ISO/IEC 17025 (International course)
45
2
Internal Quality Audit through requirements of ISO/IEC 17025 (International course)
46
2
Quality Assurance of Testing Laboratory
47
1
Statistics for analytical Chemistry (International course)
48
1
Method Validation of Chemical Testing (International course)
49
1
Risk-Based Thinking ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
50
1
กลเม็ดเคล็ดลับการนำ Process Approach มาใช้ในการตรวจประเมิน ด้านความปลอดภัยของอาหาร
51
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 (23-24 มิถุนายน 2563)
52
2
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 (23-24 มิถุนายน 2563)
53
2
การประเมินบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม 23 - 24 มิถุนายน 2563

 

ความหมายของไอคอน
เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร ไม่มีวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร
เปิดจองที่นั่งอบรมทางออนไลน์ ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บแล้ว
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติ ปิดการจองทางเมล์