ชื่อ-สกุล: ดร. อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์
Name:
Dr. Isara Chaopisit
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
Position: Director
E-mail address: isara_c@tistr.or.th
Fields of Expertise/Field of Interest: Agricultural Machinery/Biomass Technology