งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ (Research focus)

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)

ให้บริการด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อย่างครบวงจร ทั้งในด้านให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลและระบบควบคุมอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการ

โดยมี คณะนักวิจัยและทีมงาน ดังนี้

 

 ดร. อิศราฐ์ เชาระกำ
Isara Chaorakam 
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)
Email : isara_c@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ
• Agricultural Machinery/Biomass Technology

 

นายธนิสร์ วัยโรจนวงศ์
Mr. Thanit Vairojanawong
นายเอกชัย ธรรมสัตย์
Mr. Ekachai Thammasat
ความเชี่ยวชาญ :
•  MICRO CONTROLLER, LC.CONTROL, PNEUMATIC.  STEPPER MOTOR CONTROL  PC HARDWARE
• CNC MACHINING, CAD/CAM  AUTOMATION CONTROL , ROBOTIC
Email : thanit_v@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• Automation Image Processing
Email : ekachai@tistr.or.th

 

ดร. พิศุทธิ์ อาคม
Pisuit Arkom, Ph.D
นายบุญชู ลีลาขจรจิต
ความเชี่ยวชาญ :
• Non-Destructive Testing Methods, Failure Analysis,Machine Design and Maintenance
Email : pisuit@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• Manufacturing Technology and Process
Email : boonchu_l@tistr.or.th
นายทวี ทองคำ
Mr. Thawee  Thongkham
นายทรงเกียรติ รอดแดง
Mr. Songkiat Roddeang
ความเชี่ยวชาญ :
•Agricultural Machinery Design
Email : thawee@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• Computer Design CAD/CAM
AUTOMATION CONTROL , ROBOTIC
Email : songkiat@tistr.or.th
นายทรงฤทธิ์ ตันชัชวาล
Mr. Songrit Tanchatchawan
ความเชี่ยวชาญ :
• Computer Simulation in Mechanical Engineering,Laser Diagnostic Technique (Tomography) for Liquid Fuel Spray Characterization Automation Control System
Email : songrit@tistr.or.th