ชื่อ-สกุล: นายเอกชัย  ธรรมสัตย์
Name: Mr. Ekachai Thammasat
ตำแหน่ง: นักวิจัยอาวุโส
Position: Senior Research Officer
E-mail address: ekachai@tistr.or.th
Fields of Expertise/Field of Interest: Automation Control System, Image Processing