นางสาวนภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์
   โทรศัพท์ 02-577-9258
   อีเมล์ : napatsawan@tistr.or.th