26 กันยายน 2562  ดร.ศิริพร ลาภเกีรติถาวร  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เป็นผู้แทนผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมลงนาม ความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดภัยเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชน   จ. ระยอง ณ หอประชุมไพรินทร์ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ. ระยอง โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ วว. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิจัยหลายเรื่องในพื้นที่เขต EECI และจังหวัดระยอง รวมทั้งงานวิจัยด้านยางพารา กับสหพันธ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *