ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผวว. และคณะผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ และทีมงาน มอบผลงานวิจัย “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ให้กับ กรมยุทธบริการทหาร และ มอบเครื่องดื่มตรีผลา ให้กับรพ.ธรรมศาสตร์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ  วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *