ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
Siriporn Larpkiattaworn, Ph.D.
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ
Advance Materials, Porous Materials, Ceramic Processing, Composite Materials
ดร.อาริสา ใจอยู่
Arisa Jaiyu, Ph.D.
ดร.วาสนา ฆ้องวงศ์
Wasana Kongwong, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
Polymer Membrane and Bioplastic
ความเชี่ยวชาญ :
Advanced Ceramics, Silicon Carbide
ดร.เจต พานิชภักดี
Jate Panichpakdee, Ph.D.
นายวุฒินัย กกกำแพง
Mr.Wuttinai Kokkamhaeng
   
ความเชี่ยวชาญ :

Polymer Materials and Natural Rubber Products

ความเชี่ยวชาญ :

Soil Improvement, Soil Cement, Interlocking Block, Geotechnical & Foundation Engineering and Soil Mechanics