งานวิจัยและพัฒนาแคปซูลสารสกัดขิง เริ่มจากเตรียมสารสกัดขิงโดยมีการควบคุมคุณภาพโดยการวิเคราะห์สารสำคัญคือ 6-Gingerol และ 6-Shogao ต่อจากนั้น นำสารสกัดขิงมาศึกษากลไกการต้านอาเจียนที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาฤทธิ์ การหดตัวของลำไส้เล็กที่แยกจากหนูแรทที่ได้รับการป้อนสารสกัดขิง (Exvivo study) พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดขิง มีการหดตัวของลำไส้ลดลงจาก 70% เป็น 40% แสดงว่าสารสกัดขิงน่าจะมีผลยับยั้งการทำงานของ muscarinic receptor ที่อยู่บนกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้เล็กจากคุณสมบัติเหล่านี้ จึงนำสารสกัดขิงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลและนำไปทดสอบฤทธิ์ต้านการคลื่นไส้อาเจียนในสุนัขป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดยทำการศึกษาแบบ randomized, cross-over clinical trial จากผลการทดลองพบว่าสุนัขที่ได้รับแคปซูลสารสกัดขิง มีอุบัติการณ์ ควบคุมกลุ่มอาการ CINV (Chemotherapeutic-induced Nausea and Vomiting)  ในระยะเฉียบพลันและระยะล่าช้า ได้ผลเทียบเท่ากับสุนัขที่ได้รับยา Metoclopramide

ในส่วนความปลอดภัยพบว่าสารสกัดขิงเมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากพบว่า พบว่าสารสกัดขิงมีค่า LD50 มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว และ ส่วนผลิตภัณฑ์“แคปซูลสารสกัดขิง”มีค่า LD50 มากกว่า 15,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนัก แคปซูลสารสกัดขิงนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอาเจียนจากสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกทางเลือกหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *