ศิรินันท์ ทับทิมเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ

Phytochemistry

ดร. กฤติยา ทิสยากร

นักวิจัยอาวุธโส

Pharmacology

รัตนศิริ จิวานนท์

นักวิจัย

Industrial Microbiology

ดร. วิภาพร พัฒน์เวช

นักวิจัย

In vitro and In vitro Toxicology