ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ Innofood ให้บริการทางด้านวิจัยและพัฒนาได้อย่างครบวงจร โดยที่งานของเราจะประกอบไปด้วย


สถานที่ติดต่อ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
อาคารวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 6
โทร : 02 577 9131