ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนสารสำคัญตามธรรมชาติ ที่เป็นผลงานของนักวิจัย ศนอ.
ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ