วิเคราะห์ชีวมวลและเชื้อเพลิงแข็ง คุณศรัทธา วัฒนธรรม โทร 02 577 9503 satta@tistr.or.th
คุณปิยนันท์ ศรีศิริ โทร 02 577 9508 energylab@tistr.or.th
วิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ คุณปิยนันท์ ศรีศิริ โทร 02 577 9495 energylab@tistr.or.th
วิเคราะห์น้ำ คุณณทัตยา สุวรรณปักษ์ โทร 02 577 9449 nataya@tistr.or.th
คุณวิญญา พิทักษ์สิน โทร 02 577 9449 nataya@tistr.or.th