ติดต่อผู้ประสานงาน

1 งานบริการ ด้านพลังงาน
1.1 งานวิเคราะห์วัสดุตัวอย่างเชื้อเพลิง
คุณศรัทธา วัฒนธรรม
Tel:มือถือ 081-4892901
Tel: 0 2577 9507
E-mail:satta@tistr.or.th

1.2 งานวิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ
คุณปิยนันท์ ศรีศิริ
Tel: 0 2577 9495
E-mail: piyanan@tistr.or.th

2. งานบริการด้านสิงแวดล้อม
2.1 คุณณทัตยา สุวรรณปักษ์  
Tel: 0 2577 9449
E-mail: natataya@tistr.or.th

2.2 คุณวิญญา พิทักษ์สิน
Tel: 0 2577 9484
Email : winya@tistr.or.th


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 ม.3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
Call Center 0-2577 9300
e-mail : tistr@tistr.or.th