1.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำประหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร จ.กำแพงเพชร

2.โครงการ ระบบสาธิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล จ.กำแพงเพชร

3. งานวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซล

3.เทคโนโลยีการผลิตซีโอไลต์จากระดับห้องปฏิบัติการ (สารจับโลหะหนัก)

4. R & D on conventional gasification technology

5. R & D on  Pyrolysis technology

6.  โครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์

7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่บ้านห้วยน้ำตื้น จังหวัดลำปาง