1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่บ้านห้วยน้ำตื้น จังหวัดลำปาง

2. โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท่าเทียบเรือ บริษัท สยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ท จำกัด

3. โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการถนน สายน้ำตกเอราวัณ-น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

4. โครงการการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานนวัตกรรม (Science and Innovation Center) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

5. การศึกษาผลกระทบของการเดินระบบ  ในสภาวะ Sub-Optimal ของค่าความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นพิษของสาร Ethyl benzene ต่อ   สมรรถนะการเตินระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

6. โครงการประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย เพื่ออนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.  โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8. โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2558 (มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด)

9. โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2559 (ปรับปรุงมาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว)