งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม

** เอกสาร Download

 • 1. อัตราค่าบริการ  << Down Load <<
  2. คำขอรับบริการ  << Down Load <<
  3. Customer Feed back << Download <<
  4. ช่องทางการ ติดต่อ
      4.1 คุณณทัตยา สุวรรณปักษ์
  Tel: 0 2577 9449
  e-mail: natataya@tistr.or.th
     4.2 คุณวิญญา พิทักษ์สิน
  Tel/ Fax. : 0 2577 9484
  Email : winya@tistr.or.th