งานบริการวิเคราะห์ เชื้อเพลิงชีวภาพ

เอกสาร Download

1. ใบคำขอรับบริการ (เชื้อเพลิงชีวภาพ)<< download <<
2. อัตราค่าบริการ (เชื้อเพลิงชีวภาพ) << download <<
3. เงื่อนไขการชำระเงิน:เงินสด/เช็ค/โอนเงินเข้าบัญชี << download <<
4. ชื่อที่อยู่สำหรับส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ << download <<

ติดต่อ คุณปิยนันท์ ศรีศิริ
Tel: 0 2577 9495
E-mail: piyanan@tistr.or.th