งานบริการวิเคราะห์ วัสดุตัวอย่างเชื้อเพลิง

เอกสาร Download

1.ใบคำขอรับบริการ (วัสดุตัวอย่างเชื้อเพลิง) << Download <<
2.อัตราค่าบริการวิเคราะห์ (วัสดุตัวอย่างเชื้อเพลิง) << Download <<
3.Customer Feed back << Download <<
4. เงื่อนไขการชาระเงิน : เงินสด / เช็ค / โอนเงินเข้าบัญชี << Download <<
5.
ชื่อที่อยู่สาหรับส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ <<Download<<

ติดต่อ คุณ ศรัทธา วัฒนธรรม
Tel:มือถือ 081- 4892901

Tel: 0 2577 9507
E-mail:satta@tistr.or.th