ดร. บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ:

 • การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล

Fields of Expertise/Field of Interest:

 • Research and development on renewable energy from biomass.

  สิ่งตีพิมพ์:
   
 • Khedari J., Suttisonk B., Pratinthong N. and Hirunlabh J., 2001, New lightweight composite construction materials with low thermal conductivity, Cement and Concrete Composites, 23, Issue 1 , February 2001, Pages 65-70
 • Chantrawongphaisal B., 2007, “Elaboration and Characterization of Coconut fibres Cement Panel. Modelisation and Simulation of Heat Transfer in Coconut fibre Cement Roofing House”,vThesis for Ph.D., Science Engineer, Perpignan University.
 • Chantrawongphaisal B., Zeghmati B., Xavier C., Hirunlabh J., Khedari J., Numerical and experimental study of thermal transfers in a prototype house in which the roof is composed of coconut fibres cement panels. 4th International Conference on Advances in Mechanical Engineering and Mechanics, 16-18 December, 2008, Sousse, Tunisia
 • Chantrawongphaisal B., Chaisawat A., Junsod A., Watanatham S., Wongharn P., Thapnui P., Hongcharoensri P.,2012,  Increasing  the heating value of tar by using catalytic. Burapha University International Conference 2012, Burapha University, July 9-11, 2012. Thailand.
 • Chantrawongphaisal B., Chaisawat A., Watanatham , Wongharn P., Thapnui P., Hongcharoensri P., 2012 Tar removal process from producer gas in ceramic kilns. International Conference on Traditional and Advance Ceramics, August 22-25, 2012. Bangkok, Thailand.
 • Chantrawongphaisal B., Wattanatharm S.,Wongharn , Thapnui P., Hongcharoensri P., Chancharoenlap N., Suangam B., Kongsomboon C., 2016, PRELIMINARY STUDY ON SYNGAS PRODUCTION FROM EUCALYPTUS WOOD VIA STEAM HYDROGASIFICATION IN A CERAMIC KILN. SEGA 05, The 5th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Smart Technologies and Built Environment, September 27-29, 2016, Bangkok, Thailand.
 • Chantrawongphaisal B., Zeghmati B., Watanatham S., Thapnui P., Hongcharoensri P., Wongharn P., ,2015, Tar reduction during biomass gasification of eucalyptus chips via catalytic methods. BIT’S 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016, March 4-6,2016. Singapore.
 • Chantrawongphaisal B., Zeghmati B., Watanatham S., Thapnui P., Hongcharoensri P., Wongharn P., Experimental INvestigation of syngas and hydrogen productION from steam biomass gasification, International Conference On Materials and Energy – ICOME 16. 17-22 May 2016, La Rochelle, France.

สิทธิบัตร: 

 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “กระบวนการผลิตเส้นใยซีเมนต์แผ่นเรียบจากเส้นใยมะพร้าว” วันที่ยื่นขอ “29 กันยายน 2553” เลขคำขอ “1001001508”
 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “กระบวนการผลิตบล็อกเส้นใยซีเมนต์จากเส้นใยมะพร้าว” วันที่ยื่นจด “29 กันยายน 2553” เลขคำขอ “1001001509”
 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ชุดกลั่นแยกน้ำมันดินเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่” เลขคำขอ “1101001108”
 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เปลี่ยนน้ำมันดินเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพสูงในกระบวนการผลิตก๊าซสังเคราะห์” เลขคำขอ “1101001109”
 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพแบบไร้น้ำมันดิน” วันที่ยื่นจด “30 สิงหาคม 2556” เลขคำขอ “1301004816”
 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิน” วันที่ยื่นจด “29 สิงหาคม 2557” เลขคำขอ “1401005025”
 • ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “การสังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มไฮโดรเจนในกระบวนการ biomass gasification” วันที่ยื่นจด “29 สิงหาคม 2557” เลขคำขอ “1401005027”