ผลงาน ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)

งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

  1. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือ ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการรับบริการการกำจัดและบำบัดน้ำเสียมานานกว่า 30 ปี
  2. สามารถต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานด้านการบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ในระดับชุมชน โรงงานและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการหมักหรือเทคโนโลยีความร้อน – เคมีจนเป็น Biogas ในระดับอุตสาหกรรมได้
  3. มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านพลังงาน น้ำเสีย ฝุ่น และอากาศ
  4. มีโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้ ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยลำตะคอง หากดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้าได้ครบวงจร