ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

มีความเชียวชาญในด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสียของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

        นายเฉลิมชัย   จีระพันธุ์ 
                                    Chalermchai   Jeerapan                             

ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
Position:
Director of Expert Centre of Innovative Clean Energy and Environment

           ความเชี่ยวชาญ :                        
           email : chalermchai@tistr.or.th
ดร.นงลักษณ์ โรจนแสง
Nonglak Rojanasaeng, Ph.D.
ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล
Borisut Chantrawongphaisal, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
• การศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะการจัดการร่วม (Adaptive-co-management และ Co-management) และการจัดการโดยชุมชน Community-based Management
• การศึกษาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
• การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
email :nonglak@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล
email :borisut@tistr.or.th
นายประพันธ์  ปิยะกุลดำรง
Mr. Prapun   Piyakuldumrong
ดร.รุจิรา จิตรหวัง
Rujira Jitrwung, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
• ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring)
• ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ซ้ำด้วยเมมเบรนเทคโนโลยี (Membrane Bio Reactor)
• ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
• การตรวจวัดเสียง/อากาศมลพิษอุตสาหกรรม
• อบรม/วิทยากร เทคโนโลยีสะอาด/Pollution Prevention
• เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency)
• การตรวจประเมินมาตรฐาน GMP
email :prapun@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
ไบโอเมทานอล, ไบโอแก๊สโซลีน
email : rujira_j@tistr.or.th
ดร.เรวดี อนุวัฒนา
Rewadee Anuwattana, Ph.D.
  ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด
Chanakan Puemchalad, Ph.D. 
ความเชี่ยวชาญ :
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมเคมี
• การสังเคราะห์ซีโอไลต
• สารเร่งตกตะกอน
• การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง
• โมเลกุลาร์ซีฟ
• ตัวเร่งปฏิกิริยา
• การจัดการขยะชุมชน
email : rewadee_a@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• พลังงานชีวภาพ, พลังงานแสงอาทิตย์, กระบวนการทางความร้อน
• ประสิทธิภาพทางพลังงาน เฃ่น การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร หรือ โรงงาน
email :chanakan@tistr.or.th
นายจตุพร อุทัยศรี
Chatuphon Uthaisri
  นายวิษณุ ปั้นพันธุ์
Mr. Vishnu Punphan
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การตรวจประเมินตามมาตรฐาน
• งานทางวิศวกรรมเครื่องกล
email :chatuphon@tistr.or.th

 ความเชี่ยวชาญ :
• เชื้อเพลิงชีวภาพ, วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โดยเฉพาะขั้นปลายน้ำ, การรวมกระบวนการผลิต
email : vishnu@tistr.or.th
ดร.พนิดา เทพขุน
Panida Thepkhun, Ph.D.
  ดร.ภูวษา  ชานนท์เมือง
Phuvasa Chanonmuang
ความเชี่ยวชาญ :
• วิเคราะห์และประเมินด้าน GHG mitigation analysis, Low-carbon society
• วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
email : 
panida_s@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• Atmospheric Pollutants Monitoring
• Air Pollution Monitoring
• Chemical Analysis
email : phuvasa@tistr.or.th
ดร.ลลิตา อัตนโถ
Lalita Attanatho, Ph.D.
  ดร.กาญจนา ต่วนเทศ
Kanjana Tuantet, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
• Thermochemical conversion process-Energy and high valued chemicals
• Converting vegetable oils to high valued products
• Microscale technology
email : lalita@tistr.or.th 
ความเชี่ยวชาญ :
• Microalgae Bioprocess Engineering
• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
email : kanjana_t@tistr.or.th
ดร.อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม
Amornrat Suemanotham, Ph.D.
ดร.สุจิตรา โกศล
Sujitra Kosol, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
• การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากชีวมวลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
email : 
amornrat_s@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :   Freshwater Ecology, Forest Ecology, Ecological risk assessment, Eco toxicology, Pesticide toxicity, Bio-monitioring, Eco-Services, Watershed management
email : sujitra@tistr.or.th
ดร.ยุทธนา ฐานมงคล
Yoothana Thanmongkhon, Ph.D.
  ดร.ขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
Khwanruthai Bunruamkaew, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
• การวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ จากชีวมวลด้วยกระบวนการทางเคมี และเคมีความร้อน
email : yoothana_t@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• Geoscience
• การจัดการการท่องเที่ยว
• มาตรฐานการท่องเที่ยว
• ภูมิศาสตร์
• การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ GIS
email : khwanruthai@tistr.or.th
ดร.ธนิตา สนธิเศวต 
Thanita Sonthisawate, Ph.D.
  นายอภิชาติ จันสด
Apichart Junsod
ความเชี่ยวชาญ :
• พลังงานทดแทนด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไบโอดีเซลคุณภาพสูง (Partial hydrogenation),    ไบโอแก็สโซลีน (Catalytic Cracking)
email : thanita@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
ระบบ Biogas และ Gasification
email : apichat@tistr.or.th
นายศรัทธา วัฒนธรรม
Mr. Satta Wattanatham
  นายพิชัย วงศ์หาญ
Mr. Phichai Wongharn
ความเชี่ยวชาญ :
• การวิจัย /การวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างวัสดุเชื้อเพลิงประเภทของแข็ง เช่นถ่านไม้ ,ถ่านหิน, ชีวมวลต่างๆ และน้ำมันบางประเภท เพื่อหาคุณสมบัติด้านพลังงานได้แก่ค่า Proximate analysis, Ultimate analysis and Calorific value
email :satta@tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
• การวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ จากชีวมวลด้วยกระบวนการทางเคมี และเคมีความร้อน
• วิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
• Greenhouse Gas Emission Reduction from Industries in Asia –Pacific
• เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร
• การปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศตู้เย็นและตู้แช่
email : phichai@tistr.or.th
นายนัฐวี ตีรณานนท์
Mr. Nattawee Teerananont
  นายพงษ์ศักดิ์ หงษ์เจริญศรี
Mr. Phongsak Hongcharoensri
 
ความเชี่ยวชาญ :
การวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ จากชีวมวลด้วยกระบวนการทางเคมี และ เคมีความร้อน
email: nattawee@tistr.or.th
  ความเชี่ยวชาญ :
• งานช่างเชื่อม โลหะแผ่น โครงสร้างเหล็ก
email: phongsak@tistr.or.th
นางวิญญา  พิทักษ์สิน
Winya  Pitaksin 
  นายกิตติภณ  เจริญพรพิทักษ์ 
Kittiphon Charoenpronpithak
ความเชี่ยวชาญ :
email
: winya @tistr.or.th
ความเชี่ยวชาญ :
email
: kittiphon @tistr.or.th