ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

           มีความเชียวชาญในด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสียของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
นายเฉลิมชัย   จีระพันธุ์ 
                           Chalermchai   Jeerapan                             

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
Director of Expert Centre of Innovative Clean Energy and Environment

email : chalermchai@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ด้านพลังงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล
Borisut Chantrawongphaisal, Ph.D.
ดร.นงลักษณ์ โรจนแสง
Nonglak Rojanasaeng, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
   • การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล

   • พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพเตาชีวมวลเพื่อชุมชน
   • วิจัยการแปรรูปชีวมวลเป็นแก๊สเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงแข็ง
   • พัฒนาและถ่ายทอดเตาชีวมวลเพื่อผลิตไอน้ำและลมร้อน

 

Email : borisut@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ความเชี่ยวชาญ :
   • การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

   • การศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะการจัดการร่วม (Adaptive-co-management และ Co-management) และการจัดการโดยชุมชน Community-based Management
   • การศึกษาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

 

Email : nonglak@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ดร.รุจิรา จิตรหวัง
Rujira Jitrwung, Ph.D.
นายประพันธ์  ปิยะกุลดำรง
Mr. Prapun   Piyakuldumrong
ความเชี่ยวชาญ :
   • เทคโนโลยีการผลิตไบโอเมทานอล (Bio-MeOH)

   • เทคโนโลยีการผลิตไบก๊าซโซลีน (Bio-gasoline)
   • เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย (Algae Oil) 

 

Email : rujira_j@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ความเชี่ยวชาญ :
   • ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring)
   • ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ซ้ำด้วยเมมเบรนเทคโนโลยี (Membrane Bio Reactor)
   • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
 

 

Email : prapun@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ดร.พนิดา เทพขุน
Panida Thepkhun, Ph.D.
  ดร.เรวดี อนุวัฒนา
Rewadee Anuwattana, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
   • วิเคราะห์และประเมินด้าน GHG mitigation analysis, Low-carbon society
   • วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 

 

Email : panida_s@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

 

ความเชี่ยวชาญ :
   • การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

   • การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง นำมาสังเคราะห์ซีโอไลต์ โมเลกุลาร์ซีฟ
   • การพัฒนาสารเร่งตกตะกอน 

 

Email : rewadee_a@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ดร.ยุทธนา ฐานมงคล
Yoothana Thanmongkhon, Ph.D.
  ดร.ขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
Khwanruthai Bunruamkaew, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
   • การวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ จากชีวมวลด้วยกระบวนการทางเคมี และเคมีความร้อน
 

 

Email : yoothana_t@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ความเชี่ยวชาญ :
   • การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ GIS
   • การจัดการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
   • Geoscience

 

Email : khwanruthai@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด
Chanakan Puemchalad, Ph.D.
  ดร.สุจิตรา โกศล
Sujitra Kosol, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
   • พลังงานชีวภาพ, พลังงานแสงอาทิตย์, กระบวนการทางความร้อน
   • ประสิทธิภาพทางพลังงาน เฃ่น การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร หรือ โรงงาน
 

 

Email : chanakan@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ความเชี่ยวชาญ :
   • Freshwater Ecology, Forest Ecology, Ecological risk assessment

   • Ecotoxicology, Pesticide toxicity
   • Bio-monitoring, Eco-Services, Watershed management 

 

Email : sujitra@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

นายวิษณุ ปั้นพันธุ์
Mr. Vishnu Punphan
  ดร.กาญจนา ต่วนเทศ
Kanjana Tuantet, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
   • กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอเอทานอล
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โดยเฉพาะขั้นปลายน้ำ
• การรวมกระบวนการผลิต
 

 

Email : vishnu@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++

ความเชี่ยวชาญ :
   • Microalgae Bioprocess Engineering
   • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   • การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
   • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

Email : kanjana_t@tistr.or.th

=> เพิ่มเติม ++