เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มาจาก “โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเจ็ทจากเอทานอลแบบต่อเนื่องด้วยไมโครเทคโนโลยี” ที่ วว. ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561 จัดสรรโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. เป็นประธานเปิดงาน ดังกล่าว ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมเมนดาริน