วว.พัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน
………………….

“ถ่าน” เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้ผลิตความร้อน เพื่อทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม และต้นทุนของเชื้อเพลิงชีวมวลมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับแก๊สหุงต้ม อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายและสามารถปลูกทดแทนได้ โดยเฉพาะไผ่และไม้ยูคาร์ลิปตัส เป็นพืชโตเร็วและปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หากถ่านถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้กับการใช้แก๊งหุงต้ม

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กอปรกับเพื่อการตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งวิจัยและประสบผลสำเร็จในการพัฒนา “เตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับผลิตกล้วยทอดจำหน่ายเชิงพาณิชย์” สำหรับเป็นอุปกรณ์ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม ลดการสูญเสียความร้อนโดยการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนอาชีพบ้านโนนใน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีปริมาณการผลิตสินค้ากล้วยทอด 100 กิโลกรัมต่อวัน โดยใช้แก๊สหุงต้ม (lPG) เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่หม้อกวนและหม้อทอดกล้วย โดยมีปริมาณการใช้แก๊ส lPG 64 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงิน 1,600 บาทต่อวัน

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมองหาเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่สามารถลดหรือทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้ เพื่อลดต้นทุนจากเชื้อเพลิง แต่ต้องสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการควบคุมดูแล

โดยเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน ที่ วว. พัฒนาให้แก่วิสาหกิจชุมชนอาชีพบ้านโนนใน จังหวัดกำแพงเพชร สำเร็จนั้นสามารถตอบโจทย์ และแก้ปัญหาตรงกับความต้องการได้ โดยมีจุดเด่น คือ

1.มีประสิทธิภาพผลิตความร้อนด้วยเชื้อเพลิงถ่านที่มีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม
2.ลดต้นทุนเชื้อเพลิงลงถึง 3 บาทต่อกิโลกรัมกล้วย
3.ลดเวลาในการผลิต (*จากเดิมการกวนกล้วย 30 กิโลกรัม จะใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที แต่เมื่อใช้เตาชีวมวลที่พัฒนาโดย วว. จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงเท่านั้น*)
4.มูลค่าการประหยัดค่าพลังงานในการผลิตกล้วยทอดเท่ากับ 88.33 บาท ต่อการผลิตกล้วยทอด 1 กิโลกรัม
5.มูลค่าการประหยัดเวลาในการผลิตกล้วยทอดเท่ากับ 1.875 บาท ต่อการผลิตกล้วยทอด 1 กิโลกรัม

“เตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับผลิตกล้วยทอดจำหน่ายเชิงพาณิชย์” นับเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จของ วว. ในการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ผู้สนใจผลงานวิจัย วว. ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0 2577-9436-38 หรือ Call center วว. โทร.0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th