วว./KIPA เกาหลี ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ
“ASEAN-ROK BIOFUEL AND IP POLICY EVALUATION SEMINAR” ครั้งที่ 3 @ เชียงใหม่
……………………..………

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “ASEAN-ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar ครั้งที่ 3” ซึ่ง วว. และ หน่วยงาน Korea Invention Promotion Association (KIPA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้บันทึกความร่วมมือดำเนินงานกับพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทล.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม 8 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย และเจ้าภาพจัดงานคือ สาธารณรัฐเกาหลี
ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่สำคัญของสภาพภูมิอากาศภายใต้กฎระเบียบใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายด้านพลังงานทดแทน การประเมินทรัพย์สินทางปัญญาและตัวอย่างที่น่าสนใจของสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Business Model Canvas เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง..Technology Readiness Level (TRL) ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยใช้หญ้าเนเปียร์และข้าวโพดเป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นพืชพลังงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จและความร่วมมือกันระหว่างประเทศของการประชุมระดับนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนและสาธารณัฐเกาหลี the ASEAN-ROK Cooperation Project ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2560 ณ เกาะเจจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หัวข้อ Seminar of the ROK-ASEAN Cooperation Project: Biofuel and IP Policy Sharing Seminar (Republic of Korea, ROK) มีเจ้าภาพหลัก คือ Korea Invention Promotion Association (KIPA) และเจ้าภาพร่วม ได้แก่ ASEAN-ROK Cooperation Fund, World Intellectual Property Organization (WIPO), Korean Intellectual Properties Office (KIPO), The Green Technology Center (GTC), Jeju Special Governing Provence, Jeju National University และ Jeju Chamber of Commerce and Industries จากการประชุมได้ให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การวิเคราะห์แนวโน้ม เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร และความร่วมมือเทคโนโลยีด้าน การผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน จากชีวมวลทางการเกษตร ป่าไม้ และสาหร่าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดผลกระทบ การสร้างความมั่นคงทางการตลาดของพลังงานหมุนเวียน
และต่อเนื่องในการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 256 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Seminar of the ASEAN-ROK Cooperation Project: Biofuel and IP Policy Consultation Seminar” โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ Korea Invention Promotion Association (KIPA) และ LIPI อินโดนีเซีย ที่ได้มุ่งเน้นการจัดการ/การแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่น นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนา Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์