เมือวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ดร.อาภารัตน์ มหาขันต์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข นางอรัญญา รอดสบาย ประธานวิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข นายณภัทร ประชุมพันธ์ รองประธานชุมชนเขาสามมุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย Quadruple Helix เพื่อการพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเปลือกหอยนางรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กวท.ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานีคลองห้า