วว.ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการ การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายกิตติกร โลห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานจากขยะและชีวมวล และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะสถานีวิจัยลำตะคอง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อาภารัตน์ มหาขันต์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นายเฉลิมชัย จีระพันธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์ เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และทีมนักวิจัยและพนักงานวว ร่วมให้การต้อนรับศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะสถานีวิจัยลำตะคอง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย