วว.ร่วมต้อนรับ คณะกฟผ.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน”

14 ส.ค 2563  ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 RD 2 วว. เทคโนธานี คลองห้า นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ดร.บริสุทธิ์ จันทร์วงค์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอการทำงานของ “การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน” ให้กับคณะทำงานของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการใช้ประโยชน์ และชมสาธิตการใช้เตาเผาชีวมวลที่วิจัยขึ้นมา ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 RD 2 วว.เทคโนธานีคลองห้า

 

 

 

วว. ร่วมลงนามความร่วมมือเชิงบูรณาการของทั้ง สี่ฝ่าย ” หน่วยงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน”

เมือวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ดร.อาภารัตน์ มหาขันต์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข นางอรัญญา รอดสบาย ประธานวิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข นายณภัทร ประชุมพันธ์ รองประธานชุมชนเขาสามมุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย Quadruple Helix เพื่อการพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเปลือกหอยนางรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กวท.ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานีคลองห้า