วว. ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยะขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่ากลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดร.เรวดี อนุวัตนา นักวิจัย อาวุโส ร่วมต้อนรับ  ดร.ชญาน์ จันทวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการคัดแยกขยะชุมชนของ วว. ในอาคารคัดแยกขยะชุมชน ต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล จัดการขยะเก่า/ขยะใหม่ เพื่อสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานให้กับชุมชน ร่วมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชน  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมจาก วว.ได้แก่ ชอล์คไล่มด จากเปลือกไข่ ซึ่งจัดเป็นขยะอินทรีย์ซึ่งไม่มีมูลค่า เป็นต้น ณ ชุมชนหมู่ 10 ต. ตาลเดียว จ.สระบุรี