วว.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น ” การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) นายจำรูญ ชินธรรมนิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมี ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

 

วว. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล

เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มาจาก “โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเจ็ทจากเอทานอลแบบต่อเนื่องด้วยไมโครเทคโนโลยี” ที่ วว. ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561 จัดสรรโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. เป็นประธานเปิดงาน ดังกล่าว ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมเมนดาริน