วว.จับมือเครือข่ายภาครัฐ /เอกชน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม แก้ไขปัญหาขยะสู่การพัฒนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1 ) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย และบริษัท เชียงราย ยูไนเต็ด คลับ จำกัด
“กิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะสู่การพัฒนาจังหวัดเชียงราย” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยที่ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการการเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. นายเทอดเกียรติ สุกใส   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นาย เมธีลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเท๕โนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 โดยมีนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมในจังหวะเชียงใหม่ ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การสาธิต การผลิตเชื้อเพลิงขยะ การทำเทียนหอมอะโรมา เป็นต้น