วว.ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการ การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายกิตติกร โลห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานจากขยะและชีวมวล และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะสถานีวิจัยลำตะคอง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อาภารัตน์ มหาขันต์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน นายเฉลิมชัย จีระพันธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์ เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และทีมนักวิจัยและพนักงานวว ร่วมให้การต้อนรับศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะสถานีวิจัยลำตะคอง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

 

วว.ร่วมต้อนรับ คณะกฟผ.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน”

14 ส.ค 2563  ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 RD 2 วว. เทคโนธานี คลองห้า นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ดร.บริสุทธิ์ จันทร์วงค์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอการทำงานของ “การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน” ให้กับคณะทำงานของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการใช้ประโยชน์ และชมสาธิตการใช้เตาเผาชีวมวลที่วิจัยขึ้นมา ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 RD 2 วว.เทคโนธานีคลองห้า

 

 

 

วว. ร่วมลงนามความร่วมมือเชิงบูรณาการของทั้ง สี่ฝ่าย ” หน่วยงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน”

เมือวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ดร.อาภารัตน์ มหาขันต์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข นางอรัญญา รอดสบาย ประธานวิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข นายณภัทร ประชุมพันธ์ รองประธานชุมชนเขาสามมุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย Quadruple Helix เพื่อการพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเปลือกหอยนางรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กวท.ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานีคลองห้า

 

วว. ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยะขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่ากลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ดร.เรวดี อนุวัตนา นักวิจัย อาวุโส ร่วมต้อนรับ  ดร.ชญาน์ จันทวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการคัดแยกขยะชุมชนของ วว. ในอาคารคัดแยกขยะชุมชน ต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล จัดการขยะเก่า/ขยะใหม่ เพื่อสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานให้กับชุมชน ร่วมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชน  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมจาก วว.ได้แก่ ชอล์คไล่มด จากเปลือกไข่ ซึ่งจัดเป็นขยะอินทรีย์ซึ่งไม่มีมูลค่า เป็นต้น ณ ชุมชนหมู่ 10 ต. ตาลเดียว จ.สระบุรี

 

 

วว.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น ” การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) นายจำรูญ ชินธรรมนิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมี ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

 

วว. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล

เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มาจาก “โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเจ็ทจากเอทานอลแบบต่อเนื่องด้วยไมโครเทคโนโลยี” ที่ วว. ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561 จัดสรรโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. เป็นประธานเปิดงาน ดังกล่าว ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมเมนดาริน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวิทย์สร้างอาชีพ จ.อำนาจเจริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค วว. สร้างกำลังคนด้วย วทน. อบรมผลิตเตาชีวมวลเพื่อชุมชน โชว์งานถ่ายทอดฯสู่ชุมชนเห็ด/จิ้งหรีดไร้กลูเตน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 23-24 กรกฎาคม 2561 << คลิกดูรายละเอียด<<

วว.ผลิตเตาชีวมวล ประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน

วว.พัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน
………………….

“ถ่าน” เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้ผลิตความร้อน เพื่อทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม และต้นทุนของเชื้อเพลิงชีวมวลมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับแก๊สหุงต้ม อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายและสามารถปลูกทดแทนได้ โดยเฉพาะไผ่และไม้ยูคาร์ลิปตัส เป็นพืชโตเร็วและปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หากถ่านถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้กับการใช้แก๊งหุงต้ม

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กอปรกับเพื่อการตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งวิจัยและประสบผลสำเร็จในการพัฒนา “เตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับผลิตกล้วยทอดจำหน่ายเชิงพาณิชย์” สำหรับเป็นอุปกรณ์ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม ลดการสูญเสียความร้อนโดยการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนอาชีพบ้านโนนใน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีปริมาณการผลิตสินค้ากล้วยทอด 100 กิโลกรัมต่อวัน โดยใช้แก๊สหุงต้ม (lPG) เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่หม้อกวนและหม้อทอดกล้วย โดยมีปริมาณการใช้แก๊ส lPG 64 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงิน 1,600 บาทต่อวัน

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมองหาเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่สามารถลดหรือทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้ เพื่อลดต้นทุนจากเชื้อเพลิง แต่ต้องสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการควบคุมดูแล

โดยเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน ที่ วว. พัฒนาให้แก่วิสาหกิจชุมชนอาชีพบ้านโนนใน จังหวัดกำแพงเพชร สำเร็จนั้นสามารถตอบโจทย์ และแก้ปัญหาตรงกับความต้องการได้ โดยมีจุดเด่น คือ

1.มีประสิทธิภาพผลิตความร้อนด้วยเชื้อเพลิงถ่านที่มีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม
2.ลดต้นทุนเชื้อเพลิงลงถึง 3 บาทต่อกิโลกรัมกล้วย
3.ลดเวลาในการผลิต (*จากเดิมการกวนกล้วย 30 กิโลกรัม จะใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที แต่เมื่อใช้เตาชีวมวลที่พัฒนาโดย วว. จะใช้เวลา 2 ชั่วโมงเท่านั้น*)
4.มูลค่าการประหยัดค่าพลังงานในการผลิตกล้วยทอดเท่ากับ 88.33 บาท ต่อการผลิตกล้วยทอด 1 กิโลกรัม
5.มูลค่าการประหยัดเวลาในการผลิตกล้วยทอดเท่ากับ 1.875 บาท ต่อการผลิตกล้วยทอด 1 กิโลกรัม

“เตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับผลิตกล้วยทอดจำหน่ายเชิงพาณิชย์” นับเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จของ วว. ในการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ผู้สนใจผลงานวิจัย วว. ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0 2577-9436-38 หรือ Call center วว. โทร.0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th