ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  มีความเชียวชาญในด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสียของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

Read More

ผลงานเด่น

ผลงาน ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือ ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการรับบริการการกำจัดและบำบัดน้ำเสียมานานกว่า 30 ปี สามารถต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานด้านการบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ในระดับชุมชน โรงงานและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการหมักหรือเทคโนโลยีความร้อน – เคมีจนเป็น Biogas ในระดับอุตสาหกรรมได้ มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านพลังงาน น้ำเสีย ฝุ่น และอากาศ มีโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้…

Read More
ดร.สมชาย ดารารัตน์

Somchai Dararat, Ph.D.

เชี่ยวชาญด้าน Biomethanation Technology

ดร.นงลักษณ์  โรจนแสง

Dr. Nonglak Rojanasaeng, Ph.D.

เชี่ยวชาญด้าน การศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดร. บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล

Borisut Chantrawongphaisal, Ph.D.

เชี่ยวชาญด้าน การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล

ดร. รุจิรา จิตรหวัง

Rujira Jitrwung, Ph.D.

เชี่ยวชาญด้าน ไบโอเมทานอล, ไบโอแก๊สโซลีน