เพื่อการวัดเนื้อสัมผัส (texture measurment) และการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ เป็นค่าสมบัติทางเนื้อสัมผัส (texture properties) เช่น การทดสอบแรงกด (compression test) การทดสอบแรงดึง (tensile test หรือ tension test)การทดสอบแรงกดทะลุ (penetration test หรือ puncture test) การทดสอบแรงโก่งตัว bending test หรือ fracture test การทดสอบแรงตัด cutting test หรือ shearing test การทดสอบแรงผลักกัน ( Extrusion test)

เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส โดยใช้ตัวตรวจวัด (Detector)เป็นแบบเครื่องวิเคราะห์มวลสาร (Mass Spectrometer) จัดเป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูง มีความถูกต้องและความแม่นยำในการวิเคราะห์สูง สามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างได้มากมายหลายชนิด

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย หรือเครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย ใช้สำหรับ สามารถทำตัวอย่างที่อยู่ในรูปของเหลว เช่น น้ำผลไม้ทำให้เป็นผง ส่วนสารที่ยู่ในรูปกึ่งของเหลวก็สามารถทำให้เป็นผงได้

เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง สาหรับนวัตกรรมการผลิตไมโครบีดและไมโครแคปซูล เช่น การห่อหุ้มสารออกฤทธิ์และวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับงาน วิจัยและพัฒนาระดับห้องปฏิบัติการ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพของผลผลิตโดยไม่ทำลายตัวอย่าง ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) ซึ่งเป็นการใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ Near Infrared ในการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ(metal element) ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระ(free atom) ของธาตุ ดูดกลืน(absorp) แสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ