วันที่ 5 เมษายน 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน โดยร่วมกันพบปะกลุ่มเกษตรกรผุ้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์  อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย และกลุ่มเกษตรกรจาก จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก โดยได้มีการศึกษาดูงาน และเสวนาให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้สอดรับกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างครบวงจร เพื่อให้สอดรับกับโครงการ”ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ”ต่อไป