เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร, การวิจัยและพัฒนาผักและไม้ผลพื้นบ้าน, การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, การวิจัยและพัฒนาเพื่อการอารักขาพืช, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตพืช

เรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร, การวิจัยและพัฒนาผักและไม้ผลพื้นบ้าน, การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, การวิจัยและพัฒนาเพื่อการอารักขาพืช, การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตพืช

ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ นางชลธิชา นิวาสประกฤติ
ตำแหน่ง : นักวิจัยอาวุโส ตำแหน่ง : นักวิจัยอาวุโส
การศึกษา : การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากสารสกัดพืช, เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน : ความเชี่ยวชาญ : พืชผักและไม้ผลพื้นบ้าน ระบบการจัดการในแปลงปลูก เช่น มะขามยักษ์ มะขามป้อม มะเม่าฯลฯ มาตรฐานด้านการเกษตร เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
ดร.สรวิศ แจ่มจำรูญ ดร.กนกอร อัมพรายน์
ตำแหน่ง : นักวิจัย ตำแหน่ง : นักวิจัย
การศึกษา : การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ความเชี่ยวชาญ : จุลินทรีย์ ดิน/ปุ๋ย
ดร.คนึงนิจ บุศราคำ นายเรวัตร จินดาเจี่ย
ตำแหน่ง : นักวิจัย ตำแหน่ง : นักวิจัย
การศึกษา : การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ : โรคพืชวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest plant pathology), การจำแนกราโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Fungal identification based on morphology), อนุกรมวิธานแอ๊คติโนแบคทีเรีย (actinobacterial systematics), ชีววิทยา (Antibiotic discovery from microbials) ความเชี่ยวชาญ : ปุ๋ย และการจัดการดิน และการปลูกพืชไร้ดิน
ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์ ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง : นักวิจัย ตำแหน่ง :
การศึกษา : การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยาการผลิตพืชสวนทางไม้ผล และพืชสมุนไพรที่เป็นกลุ่มไม้ผลยืนต้น ความเชี่ยวชาญ :