สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 ม.3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (ศนก.)  02-5779004, 02-5779007 ,0-2577-9000 (ส่วนกลาง)
โทรสาร 0-2577-9009
Call Center 0-2577 9300
e-mail : tistr@tistr.or.th