วันที่ 5 มิถุนายน 2561 วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกร จาก จ.บุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อยเยื่อ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี