ความเชี่ยวชาญ

เรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร, การวิจัยและพัฒนาผักและไม้ผลพื้นบ้าน, การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดชนิดต่างๆ, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, การวิจัยและพัฒนาเพื่อการอารักขาพืช, การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตพืช

บริการ

สถานที่ส่งตัวอย่าง 1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนา หรืออาคาร 21 เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 025779004 2. สถานีวิจัยลำตะคอง…