กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
แบบสรุปรายงานผลข้อร้องเรียนการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เดือนตุลาคม 2562