กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
การดำเนินงานตามแผนการทบทวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563